Saviatio- 100% natural soaps, made in Romania

Sunt luni bune de când nu mai folosesc geluri de duș.  De ce? poate vă întrebați. Nimic mai simplu: din dorința de a folosi cât mai multe produse naturale, nu doar pentru ten, ci și pentru corp. Observasem că gelurile de duș îmi uscau pielea, da foloseam și geluri de duș speciale pentru pielea atopică dar parcă nu era suficient, tot mai simțeam aceea senzație de ’’piele care strânge’’ , așa că am început să caut alternative cât mai sănătoase și dacă erau și făcute în România cu atât mai bine 🙂 Să fie vreo 2 luni de când am descoperit și folosesc săpunurile Saviatio. Sunt săpunuri 100% naturale, prelucrate manual la rece în România. Scurt istoric: ’’ Povestea Saviatio a luat naștere din pasiunea pentru natură și natural! Cum a început?  Prin stilul de viață și practicile sănătoase dezvoltate în familie de-a lungul timpului (producția de siropuri naturale, ceaiuri, macerate și o dietă adecvată) alături de dorința de a împărtăși aceste obiceiuri persoanelor interesate de sănătatea lor, am decis să ne focusăm ,la început, asupra unui produs vital din igiena omului care l-a curățat și mai important, l-a protejat de bacterii și virusuri de sute de ani : Săpunul. Pasiunea pentru produse cosmetice naturale, alături de cunoștințele exacte despre chimie și efectele ingredientelor naturale cât și sintetice asupra corpului, în special asupra celui mai mare organ al omului, pielea, ne-au dat curajul să începem acest demers. Folosind ingrediente culese din minunata floră autohtonă, adăugate în unturi și uleiuri premium, la temperaturi și timpi de reacție calculați, a luat naștere primul săpun Saviatio. După primele săpunuri folosite de membri familiei și de prieteni, am început să observăm efectele : pielea era mai netedă, mai hidratată, a început să dispară senzația de mâncărime și disconfort, practic ne simțeam mai bine în pielea noastră, fapt care ne-a întărit convingerea că aceasta este misiunea noastră și că ceea ce facem, facem bine. Am definitivat primele rețete de săpunuri și am început să colaborăm cu furnizori locali pentru peste 90% din ingrediente, furnizori cu care încă păstrăm o legătură strânsă, de comunitate a produselor naturale. Viața e plină de alegeri, unele greșite, altele bune, iar în privința cosmeticelor noi am ales varianta înțeleaptă și sănătoasă. Suntem la început de drum, dar alături de voi misiunea Saviatio de educare și trecere la un stil de viață sănătos continuă prin furnizarea de cosmetice naturale premium, totul pentru răsfățul pielii tale.’’ Eu am primit de la ei, spre testare, 4 săpunuri. Părerile sunt strict personale și neinfluențate. Cele 4 săpunuri mi-au sosit în perioada pandemiei, când orice colet trebuia să fie ambalat conform unor norme standard de igienă. (o să vă atașez o poză ca să vedeți ce bine a fost ambalat coletul și dacă aș fi putut să atașez și mirosul minunat, fresh care era când am deschis coletul :-)) Mai jos o să vă detaliez fiecare săpun primit 🙂

Săpun SebuClear – seburegulator, antiacneic și regenerant epitelial pentru ten și scalp gras, întărește rezistența foliculilor de păr iar prin spuma densă curăță și detoxifică, lăsând o piele curată și sănătoasă. Acesta a fost primul săpun testat și care m-a făcut să spun WOW! Chiar se poate ca un săpun natural să fie blând cu pielea, să curețe bine dar să nu îmi usuce deloc pielea! Mi-a ajutat foarte mult zonele unde am pielea uscată.

Săpun Gommage cu mac, pin și portocale – dermoabraziv fin, asigură un gommage blând după care hidratează și hrănește pielea, lăsând-o catifelată și fină, efecte date de deosebitele pudre de cereale și argile atent alese. Exfoliază blând pielea și are un miros fresh de pin amestecat cu portocale, parcă îți trezește simțurile 🙂

Săpun Mango Fresh – hidratează, emoliază și tonifică intens pielea uscată/sensibilă prin mixul hipoalergenic, fresh de unt de Mango, Ulei de Jojoba și suc de Morcovi și Cătină, ce îți vor reda un look revitalizat și întinerit. Deja sunt la al 3-lea săpun și chiar simt o mare diferență la pielea de pe corp, este mult mai hidratată. După fiecare duș chiar nu mai simt nevoia să aplic imediat o loțiune de corp.

Săpun Apres Gym – un shake de vitamine, minerale și electroliți atât de necesar după efortul fizic, ce îți va curăța, hidrata și regenera pielea, dându-i suplețe, energie și strălucire. Acest săpun încă nu l-am folosit dar va urma cât de curând 🙂 Ador aceste săpunuri și mă bucur foarte mult că le-am putut testa. Sunt destul de spornice și un alt lucru care îmi place la ele, este acela că atunci când se termină nu se dezintegrează și le poți folosi până la ultima bucățică 🙂 Recent, au lansat și site-ul online.  O să vreau să încerc și alte arome, așa că va urma o comandă cât de curând 🙂 Felicitări Saviatio pentru minunatele produse pe care le realizați cu drag!

It’s been months since I’ve stopped using shower gels. Why? you may be wondering. Nothing simpler: out of the desire to use as many natural products as possible, not only for the skin, but also for the body.
I had noticed that the shower gels were drying my skin, yes I also used special shower gels for atopic skin but it didn’t seem to be enough, I still felt that feeling of „tightening skin”, so I started looking for healthier alternatives and if they were made in Romania, even better 🙂
It’s been about 2 months since I discovered and use Saviatio soaps. They are 100% natural soaps, hand-processed cold in Romania.
Brief history: „The story of Saviatio was born from the passion for nature and the natural!
How did it start? Through the lifestyle and healthy practices developed in the family over time (production of natural syrups, teas, macerates and a proper diet) along with the desire to share these habits with people interested in their health, we decided to focus on beginning, on a vital product of human hygiene that cleaned it and more importantly, protected it from bacteria and viruses for hundreds of years: Soap.
The passion for natural cosmetics, together with the exact knowledge about chemistry and the effects of natural and synthetic ingredients on the body, especially on the largest human organ, the skin, gave us the courage to start this process.
Using ingredients harvested from the wonderful local flora, added in premium butter and oils, at calculated temperatures and reaction times, the first Saviatio soap was born.
After the first soaps used by family members and friends, we began to notice the effects: the skin was smoother, more hydrated, the feeling of itching and discomfort began to disappear, we practically felt better in our skin, which strengthened us the belief that this is our mission and that what we do, we do well.
We have finalized the first soap recipes and started collaborating with local suppliers for over 90% of the ingredients, suppliers with whom we still maintain a close connection, of the natural products community.
Life is full of choices, some wrong, some good, and in terms of cosmetics we chose the wise and healthy version. We are at the beginning of the road, but with you Saviatio’s mission of education and transition to a healthy lifestyle continues by providing premium natural cosmetics, all for the pampering of your skin. ”
I received 4 soaps from them for testing. Opinions are strictly personal and uninfluenced.
The 4 soaps arrived to me during the pandemic, when any package had to be packed according to standard hygiene rules. (I will attach a picture to see how well it was packaged and if I could have attached the wonderful, fresh smell that was when I opened the package :-))
Below I will detail each soap received 🙂
SebuClear Soap – sebum regulator, anti-acne and epithelial regenerator for oily skin and scalp, strengthens the resistance of hair follicles and through dense foam cleanses and detoxifies, leaving a clean and healthy skin.
This was the first soap tested and that made me say WOW! It is even possible for a natural soap to be gentle on the skin, to clean well but not to dry my skin at all! I helped me a lot with the areas where I have dry skin.
Gommage soap with poppy seeds, pine and oranges – fine dermabrasive, ensures a gentle gommage after which it moisturizes and nourishes the skin, leaving it velvety and fine, effects given by the special cereal powders and carefully chosen clays.
Gently exfoliates the skin and has a fresh pine scent mixed with oranges, as if it awakens all your senses 🙂
Mango Fresh Soap – intensely moisturizes, emollients and tones dry / sensitive skin through the hypoallergenic, fresh mix of Mango butter, Jojoba Oil and Carrot and Sea Buckthorn juice, which will give you a revitalized and rejuvenated look.
I’m already on the 3rd soap and I really feel a big difference in the skin on my body, it’s much more hydrated. After each shower I really don’t feel the need to apply a body lotion immediately.
Apres Gym Soap – a shake of vitamins, minerals and electrolytes so necessary after physical exertion, which will cleanse, moisturize and regenerate your skin, giving it suppleness, energy and radiance.
I haven’t used this soap yet but it will follow soon 🙂
I love these soaps and I’m so glad I was able to test them. They last quite a lot and another thing I like about them is that when they are finishing they do not disintegrate and you can use them till the last piece 🙂
Recently, they also launched the online website. I’ll want to try other flavors, so an order will follow soon 🙂
Congratulations Saviatio for the wonderful products you make with love!

2 comentarii la „Saviatio- 100% natural soaps, made in Romania”

Lasă un comentariu